Danmarks Skibsmæglerforening > Nyheder

Søfartsstyrelsen har i et brev til interessenterne for lodsområdet i Danmark, herunder Danmarks Skibsmæglerforening og vor lodsarbejdsgruppe, informeret om, at man har udsat servicetjekket af Lodsloven. Oprindeligt var det planen, at servicetjekket skulle være afsluttet i 2018, men dette kan nu først afsluttes i 2019. Ifølge brevet fra Søfartsstyrelsen, pågår der et analysearbejde med en ekstern konsulent, og at dette arbejde forventes at være færdig medio 2018.

Ifølge Søfartsstyrelsen er formålet med servicetjekket, at få af klaret om og i hvilket omfang, der er behov for ændringer i Lodsloven. Servicetjekket omhandler bl.a. spørgsmål om lodspligt, forsyningspligt, prisdannelse på lodsydelser, lodskompetencer og Søfartsstyrelsens kontrol med lodsområdet.

Kilde: Søfartsstyrelsen

Arbejdsmarkedets Uddannelsesbidrag har udsendt informationsbrev samt e-pjece om “Praktikplads-AUB”, som er en konsekvens af den seneste Tre-Parts aftale om flere erhvervsuddannede.

Der henvises til dette indsatte link til Virk.dk websitet, hvor man skulle kunne beregne et ca. tal for det antal af elever man skal have ansat for at opfylde virksomhedens kvote.

Virksomhederne modtager til april 2018 en “forskudsopgørelse”, der angiver målsætningen til elevkvoten for den enkelte virksomhed.

Folketinget er i gang med at behandle L68, som er et lovforslag der skal implementere EUs nye Persondataforordning i den danske lovgivning, med virkning fra 25. maj 2018. Lovforslaget har været i første behandling, og man kan følge tidsplanen via Folketingets website, her.

Den Danske Maritime Fond (DDMF) stiller ikke mindre end DKK 25.000.000 til rådighed til uddannelser i Det Blå Danmark, se DDMF’s pressemeddelelse i dette link til Dropbox BusinessDet var Danmarks Skibsmæglerforenings (DS) fortjeneste, at Diplomuddannelsen i Shipping på Erhvervsakademi Sydvest (EASV) kunne blive en realitet med brugen af undervisningsmateriale fra Institute of Chartered Shipbrokers i London. Dette var også en motiverende faktor for DDMF til, at støtte opstarten af Diplomuddannelsen i Shipping i 2015.
 
DS og DDMF har derfor i løbet af 2017 haft en række drøftelser omkring Diplomuddannelsen i Shipping på EASV, og det er resultatet af dette arbejde, der nu har givet Diplomuddannelsen i Shipping på EASV støtte. 
 
Det kommer i praksis til at foregå sådan, at de virksomheder som underskriver en uddannelseskontrakt med EASV om Diplomuddannelsen i Shipping vil kunne ansøge DDMF om støtte til 50% af “tuition fee”. Ansøgningerne skal sendes direkte til DDMF på info@dendanskemaritimefond.dk og Sekretariatet formidler gerne den indledende kontakt. 
 
Såfremt man ønsker yderligere information om Diplomuddannelsen i Shipping kontaktes EASV på kbs@easv.dk 

Skibsmæglerforeningens lods-arbejdsgruppe, havde onsdag den 29-11-2017 møde med DanPilot i Amaliegade 33b. Formålet med mødet var, at DanPilot fik lejlighed til at forklare DanPilot’s 2018 takster for havnelodsninger. Mødet gav anledning til en række spørgsmål, f.eks. omkring omkostnings-strukturen ved den nye organisering af DanPilot’s lodser i Danmark. Her blev der diskuteret regionale forhold omkring (Limfjorden), (Mariager Fjord/Randers Fjord/Grenå Havn), (Kalundborg/Odense) og (Smålandsfarvandet).

Som det fremgår af DanPilot havnelodsninger 2018, i dette link til Dropbox Business, er de væsentligste ændringer i forhold til 2017 f.eks, at grundtaksten, der er ens for alle skibe uanset størrelse eller segment, stiger med DKK 550,00. Dertil skal lægges 7% stigning, der opstår ved, at rejsetillægget på 7% af lodsningens pris, slår igennem på de DKK 550,00, hvilket svarer til yderligere DKK 38,50. Hertil kan der skulle tillægges moms. Forhaling er hidtil afregnet for minimum 1,5 timer, og dette ændres til minimum 2 timer. Det er lods-arbejdsgruppens vurdering, at prisstigningerne overordnet set er relativt lavere, end sammenlignet med stigningerne de foregående år. Lods-arbejdsgruppen planlægger at afholde et møde i løbet af foråret 2018, for at diskutere de umiddelbare erfaringer med DanPilot’s nye struktur for sine lodser i Danmark. Såfremt man har konkrete spørgsmål til taksterne bedes man sende disse direkte til DanPilot.

Danmarks Skibsmæglerforeningen styrker shippinguddannelsen på Rybners til gavn for Det Blå Danmark. Læs pressemeddelelsen i Dropbox Business.

Skibsmæglerforeningen har den 02-10-2017 udsendt pressemeddelelse ovenpå afholdelse af sit Årsmøde og Generalforsamling 2017 i Middelfart. Man kan læse eller downloade pressemeddelelsen i dette Dropbox Business link.

Vi har modtaget nedenstående information fra Rybners Handelsskole vi har indsat i citat.

Informationen handler om, at Rybners nu tilbyder online fagprøver til de gymnasialt uddannede, som de gymnasialt uddannede skal bestå, for at kunne optages på shippinguddannelsens hovedforløb på Rybners, som shippingelev i en virksomhed. Man bedes kontakte praktikantkonsulent Christina Klingenberg hos Rybners på telefon 7613 3325 eller ck@rybners.dk med spørgsmål omkring ansættelse af shippingelever. Ellers skriv til info@shipbrokers.dk mærket shippingelev, så formidler Sekretariatet kontakten til Rybners.

Citat++

Med erhvervsskolereformen blev det nødvendigt for alle studenter at tage et EUS-forløb på handelsskolen for at få en elevplads på kontor.  
 
Nu kan det klares meget fleksibelt. Rybners har udviklet et online-kursus, som sikrer, at eleverne får den nødvendige viden, men hvor og hvornår det passer ind i deres planer. De kan altså arbejde eller lave andet, samtidig med at de tager kurset.
 
Den afsluttende eksamen er den samme, så de skal selvfølgelig give den samme indsats.
 
Eleverne kan få SU, når de tager EUS – også selv om det er online. Få mere information på www.rybners.dk/eus/ 

.

Et medlem af Skibsmæglerforeningen gjorde opmærksom på fejl i kontaktlisterne til Politikredsene i Danmark, i forhold til af- og påmønstring af søfolk i danske havne og danske farvande.

Rigspolitiet sendte hurtigt listerne i høring hos Politikredsene, og har 22. januar 2016 sendt os opdaterede kontaktlister.

Skibsmæglerforeningens medlemmer kan finde kontaktlisterne i vor Dropbox eller ved henvendelse til info@shipbrokers.dk

Søfartsstyrelsen har via sit website udsendt sin Handlingsplan for 2016 for håndhævelse af regler for skibes svovludledning.

Baggrund er, at 1. januar 2015 trådte nye og skærpede krav til skibes udledning af svovl i kraft for de såkaldte SECA’er.

Skibe skal nu benytte brændstof med lavt svovlindhold (0,1 pct.) eller på anden måde leve op til kravene fx ved at rense udstødningsgassen med en såkaldt ’scrubber’.

Ifølge Søfartsstyrelsen, er en effektiv og ensartet håndhævelse af reglerne i alle SECA-lande en forudsætning for, at reglerne får den ønskede effekt i praksis, og for at sikre fair konkurrence. De siger endvidere, at det har medført et betydeligt pres på myndighederne for at sikre robust håndhævelse med skrappe sanktioner for overtrædelser.

Klik på Skibsmæglerforeningens Dropbox, for at finde den danske og engelske version.