Danmarks Skibsmæglerforening > Nyheder

Folketinget er i gang med at behandle L68, som er et lovforslag der skal implementere EUs nye Persondataforordning i den danske lovgivning. Lovforslaget har været i første behandling, og man kan følge tidsplanen for anden og tredjebehandling via Folketingets website, her.

Vi er i gang med arbejdet for at få Skibsmæglerforenings Sekretariat i “compliance”. Den nye Databeskyttelseslov træder i kraft den 25. maj 2018.

Regeringen, DF, S og RV har indgået en aftale om, at sikre virksomheder mod ulige konkurrence fra det offentlige. Se nyheden fra Finansministeriet i dette link.

Danmarks Skibsmæglerforening og Danske Speditører har haft fortræde hos UNU om forlængelse af dispensationen til optagelse af gymnasialt uddannede på 2 årige praktikaftaler, og har efterfølgende afholdt en række politiske møder med erhvervsuddannelsesordførerne fra (DF), (V), og (S). Som en formel afrunding på den foreløbige politiske proces, har de to brancheforeninger for shippingvirksomheder og speditører i Danmark, udfærdiget et notat og sendt det til UNU. Notatet er publiceret på Folketingets website via dette link.

Regeringen, ved Erhvervsminister Brian Mikkelsen, lancerede den 22-01-2018 den nye Vækstplanen for Det Blå Danmark ovenpå Vækstteamets anbefalinger  fra april 2017. Vækstplanens fokusområder er omkring Rammevilkår, Digitalisering, Uddannelse og Forskning, og vi har indsat Dropbox Business links til Vækstplanen og et medfølgende Notat fra Erhvervsministeriet. Planen sigter mod 2025, og så er det op til politikerne at udmønte Vækstplanens forslag i egentlig lovgivningen.

Skibsmæglerforeningen ser Vækstplanen indeholde initiativer på væsentlige områder for vor branche, som bliver en del af den politiske proces frem mod 2025. Vi fortsætter endvidere det gode samarbejde med forskellige relevante myndigheder på flere områder, hvor der digitaliseres f.eks. National Single Window hos Søfartsstyrelsen, Marinestaben m.fl. og hos Skatteministeriet/ICT med toldsystemerne. Grundet den kommende nye Databeskyttelseslov, forventer Skibsmæglerforeningen også ny digitalisering for området med af- og påmønstringer af søfolk.

Søfartsstyrelsen har i et brev til interessenterne for lodsområdet i Danmark, herunder Danmarks Skibsmæglerforening og vor lodsarbejdsgruppe, informeret om, at man har udsat servicetjekket af Lodsloven. Oprindeligt var det planen, at servicetjekket skulle være afsluttet i 2018, men dette kan nu først afsluttes i 2019. Ifølge brevet fra Søfartsstyrelsen, pågår der et analysearbejde med en ekstern konsulent, og at dette arbejde forventes at være færdig medio 2018.

Ifølge Søfartsstyrelsen er formålet med servicetjekket, at få af klaret om og i hvilket omfang, der er behov for ændringer i Lodsloven. Servicetjekket omhandler bl.a. spørgsmål om lodspligt, forsyningspligt, prisdannelse på lodsydelser, lodskompetencer og Søfartsstyrelsens kontrol med lodsområdet.

Kilde: Søfartsstyrelsen

Arbejdsmarkedets Uddannelsesbidrag har udsendt informationsbrev samt e-pjece om “Praktikplads-AUB”, som er en konsekvens af den seneste Tre-Parts aftale om flere erhvervsuddannede.

Der henvises til dette indsatte link til Virk.dk websitet, hvor man skulle kunne beregne et ca. tal for det antal af elever man skal have ansat for at opfylde virksomhedens kvote.

Virksomhederne modtager til april 2018 en “forskudsopgørelse”, der angiver målsætningen til elevkvoten for den enkelte virksomhed.

Den Danske Maritime Fond (DDMF) stiller ikke mindre end DKK 25.000.000 til rådighed til uddannelser i Det Blå Danmark, se DDMF’s pressemeddelelse i dette link til Dropbox BusinessDet var Danmarks Skibsmæglerforenings (DS) fortjeneste, at Diplomuddannelsen i Shipping på Erhvervsakademi Sydvest (EASV) kunne blive en realitet med brugen af undervisningsmateriale fra Institute of Chartered Shipbrokers i London. Dette var også en motiverende faktor for DDMF til, at støtte opstarten af Diplomuddannelsen i Shipping i 2015.
 
DS og DDMF har derfor i løbet af 2017 haft en række drøftelser omkring Diplomuddannelsen i Shipping på EASV, og det er resultatet af dette arbejde, der nu har givet Diplomuddannelsen i Shipping på EASV støtte. 
 
Det kommer i praksis til at foregå sådan, at de virksomheder som underskriver en uddannelseskontrakt med EASV om Diplomuddannelsen i Shipping vil kunne ansøge DDMF om støtte til 50% af “tuition fee”. Ansøgningerne skal sendes direkte til DDMF på info@dendanskemaritimefond.dk og Sekretariatet formidler gerne den indledende kontakt. 
 
Såfremt man ønsker yderligere information om Diplomuddannelsen i Shipping kontaktes EASV på kbs@easv.dk 

Skibsmæglerforeningens lods-arbejdsgruppe, havde onsdag den 29-11-2017 møde med DanPilot i Amaliegade 33b. Formålet med mødet var, at DanPilot fik lejlighed til at forklare DanPilot’s 2018 takster for havnelodsninger. Mødet gav anledning til en række spørgsmål, f.eks. omkring omkostnings-strukturen ved den nye organisering af DanPilot’s lodser i Danmark. Her blev der diskuteret regionale forhold omkring (Limfjorden), (Mariager Fjord/Randers Fjord/Grenå Havn), (Kalundborg/Odense) og (Smålandsfarvandet).

Som det fremgår af DanPilot havnelodsninger 2018, i dette link til Dropbox Business, er de væsentligste ændringer i forhold til 2017 f.eks, at grundtaksten, der er ens for alle skibe uanset størrelse eller segment, stiger med DKK 550,00. Dertil skal lægges 7% stigning, der opstår ved, at rejsetillægget på 7% af lodsningens pris, slår igennem på de DKK 550,00, hvilket svarer til yderligere DKK 38,50. Hertil kan der skulle tillægges moms. Forhaling er hidtil afregnet for minimum 1,5 timer, og dette ændres til minimum 2 timer. Det er lods-arbejdsgruppens vurdering, at prisstigningerne overordnet set er relativt lavere, end sammenlignet med stigningerne de foregående år. Lods-arbejdsgruppen planlægger at afholde et møde i løbet af foråret 2018, for at diskutere de umiddelbare erfaringer med DanPilot’s nye struktur for sine lodser i Danmark. Såfremt man har konkrete spørgsmål til taksterne bedes man sende disse direkte til DanPilot.

Danmarks Skibsmæglerforeningen styrker shippinguddannelsen på Rybners til gavn for Det Blå Danmark. Læs pressemeddelelsen i Dropbox Business.

Skibsmæglerforeningen har den 02-10-2017 udsendt pressemeddelelse ovenpå afholdelse af sit Årsmøde og Generalforsamling 2017 i Middelfart. Man kan læse eller downloade pressemeddelelsen i dette Dropbox Business link.