Toldstyrelsens vejledningsfolder om Brexit

Grundet den megen usikkerhed om Brexit, har Toldstyrelsen og Skattestyrelsen sammen udfærdiget en vejledning til virksomhederne om Brexit, og beder virksomhederne om at holde sig løbende orienteret på skat.dk/brexit. Skatteforvaltningen opdaterer vejledningen om told-, skatte-, afgifts- og momsforhold, se også skat.dk/brexit-guide. Den aktuelle folder som Toldstyrelsen og Skattestyrelsen har udfærdiget, kan downloades fra Skibsmæglerforeningens Dropbox…

Toldbevillinger skal fornys – vidensdeling fra Toldstyrelsen

Toldstyrelsen har høfligt forespurgt om Danmarks Skibsmæglerforening kunne hjælpe med at vidensdele om, at forskellige toldbevillinger skal fornys inden 1. maj 2019, som et led i implementeringen af den nye EU Toldkodeks. Toldstyrelsen har noteret sig, at en del virksomheder mangler at sende den nødvendige dokumentation for at få fornyet toldbevillingerne. Vi kan dele Toldstyrelsens skrivelse…

Forordning til afløsning af Meldepligtsdirektivet er snart på vej

Skibsmæglerforeningen har erfaret at Europa-Parlamentet, Europa-Kommissionen og Ministerrådet er nået til enighed om en ny Forordning omkring “European Maritime Single Window environment”, der skal afløse det nuværende Meldepligtsdirektiv. Formelt skal Forordningen fremlægges for medlemslandenes repræsentanter i Ministerrådet, før en endelig vedtagelse i Parlament og Ministerrådet. Sekretariatet følger op med Søfartsstyrelsen og Søværnskommandoen om den nye…

Omstrukturering i Marinestaben

I forbindelse med at det nye forsvarsforlig træder i kraft 1. januar 2019, bliver Marinestaben nedlagt og erstattet af Søværnskommandoen, som er en del af Forsvarskommandoen. Det har den betydning, at kontaktpersonerne omkring SafeSeaNet skal have nye personlige mails i løbet af december. Derfor er det VIGTIGT at brugerne skriver til safeseanet@safeseanet.dk, hvis man vil…

Rekruttering af shippingelever sikret

Skibsmæglerforeningen sikrer shippingbranchens fortsatte mulighed for optag af gymnasialt uddannede på 2 års praktikaftaler Regeringen er sammen med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti enige om en række nye initiativer, som tilsammen skal gøre det mere attraktivt at vælge en erhvervsuddannelse og gennemføre den.   Som en del af denne nye EUD…

Shippingbranchens Diplom i Shipping på EASV har dimitteret Hold 1

Fra Diplomuddannelsen i Shipping, der er udviklet i samarbejde mellem Erhvervsakademi Sydvest (EASV) og Danmarks Skibsmæglerforening (DS), er Hold 1 nu efter tre års studier dimitteret i november 2018. ”Vi ønskede at supplere uddannelsesudbuddet til Shippingvirksomhederne i Danmark med en shippingfaglig uddannelse på diplomniveau til shippingvirksomhedernes mere erfarne medarbejdere”, siger Kim Bo Skøtt, Chefkonsulent hos…

Isberedskabskontrakter for 2018-2019

Marinestaben har informeret medlemmerne af Isbrydningsrådet om, at de danske beredskabsområder i henholdsvis Limfjorden, Sydfynske Øhav og Smålandsfarvandet nu er dækket af nye kontrakter. Ifølge Marinestaben er der følgende aftaler: 1: Vestlige Limfjord ved Agger Værft for 3 år. 2: Østlige Limfjord ved Svitzer til 2020. 3: Sydfynske Øhav ved Stevns Charter & Towage for…

Danmarks Skibsmæglerforening og Danske Speditører retter henvendelse til Folketingets Undervisningsudvalg (UNU)

Danmarks Skibsmæglerforening og Danske Speditører har haft fortræde hos UNU om forlængelse af dispensationen til optagelse af gymnasialt uddannede på 2 årige praktikaftaler, og har efterfølgende afholdt en række politiske møder med erhvervsuddannelsesordførerne fra (DF), (V), og (S). Som en formel afrunding på den foreløbige politiske proces, har de to brancheforeninger for shippingvirksomheder og speditører…